Meldprotocol ongewenst gedrag

Binnen EHBO-vereniging Heel vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt. We willen een veilige omgeving creëren en grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm ook, voorkomen. Daarnaast willen we adequaat handelen als het desondanks toch gebeurt. Wanneer je EHBO verleent, maar ook tijdens de oefensituaties, kom je dichtbij elkaar en is fysiek contact onvermijdelijk. Des te belangrijker is het om respectvol met elkaar om te gaan en je ervan bewust te zijn dat slachtoffers zich in een kwetsbare positie bevinden. Bestuur en leden zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer, waarin eenieder zich veilig voelt om te leren en om hulp te verlenen en ontvangen.

Grensoverschrijdend gedrag, wat is dat?

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we gedrag dat een ander als onprettig of bedreigend kan ervaren. Zoals agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Het kan uiteenlopen van ongepaste opmerkingen, pesten, agressief of seksueel overschrijdend gedrag.

Voor wie is dit protocol bedoeld?

Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag in het contact tussen leden, (volwassen en jeugdleden), instructeurs, bestuursleden en andere betrokkenen.

Grensoverschrijdend gedrag en dan?

Wanneer je slachtoffer of getuige bent van grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk om dit te melden bij een van de bestuursleden. Het bestuur van EHBO Heel is er verantwoordelijk voor om zo zorgvuldig en objectief mogelijk met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur een beroep doen op externe deskundigen.

Verwachtingen ten aanzien van leden

Alle leden hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en ongewenst gedrag. Ze moeten niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Wanneer leden getuige zijn van mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag, hebben ze hierin een eigen verantwoordelijkheid: spreek de betreffende persoon of personen hierop aan en treed corrigerend op. Wanneer het gedrag niet stopt of dermate ernstig is, meld dit dan bij het bestuur.

Ik heb iets gemeld en nu?

Als je iets gemeld hebt bij het bestuur is het afhankelijk van de inhoud van de melding wat de vervolgstappen zullen zijn. Hierin wordt zo zorgvuldig en objectief mogelijk gehandeld. De privacy van zowel melder als beschuldigde wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Indien nodig worden externe deskundigen erbij betrokken.
Van bestuursleden en betrokkenen wordt verwacht dat ze zeer zorgvuldig omgaan met de informatie en deze niet delen met derden. Zo wordt voorkomen dat er meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. Het delen van informatie kan daarnaast een eventuele strafrechtelijke procedure belemmeren.

Als vast is komen te staan dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, neemt het bestuur een besluit over de te ondernemen actie richting de pleger. Die acties kunnen uiteenlopen van een waarschuwend gesprek, het opzeggen van lidmaatschap en in het uiterste geval het royeren van een lid. Voor de duidelijkheid: dit staat uiteraard los van het recht van het slachtoffer om aangifte tegen de pleger te doen.

Tot slot

Natuurlijk hopen we bovenstaande situaties zoveel mogelijk te voorkomen. We rekenen op jullie betrokkenheid en verantwoordelijkheid om samen te zorgen voor een goede omgeving waarbinnen we samen kunnen leren en waar nodig slachtoffers kunnen helpen.

Bestuur EHBO Heel

24 december 2019