Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken Heel.

Zij is gevestigd in de gemeente Heel.

Doel en middelen

Artikel 2

Het doel van de vereniging is het bevorderen van al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.

Artikel 3

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het organiseren van cursussen in EHBO en ongevalpreventie;
 2. het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
 3. een doelgerichte propaganda;
 4. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van de eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en voorts door al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

Leden, begunstigers en donateurs

Artikel 4

 1. Leden van de vereniging zijn allen, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
 2. De vereniging kent gewone leden, ereleden, begunstigers en donateurs.
 3. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 4. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.
 5. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent toelating van gewone leden.
 2. Bij niet-toelating tot gewoon lid door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Ereleden worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
 4. Begunstigers en donateurs dienen de doelstelling van de vereniging te ondersteunen.

Begunstigers zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Donateurs verlenen een -naar eigen inzicht te bepalen- geldelijke bijdrage aan de vereniging.

Artikel 6

De leden zijn in het algemeen verplicht zoveel als in hun vermogen ligt bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging.

Einde lidmaatschap

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door opzegging door het lid, doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van vier weken;
 2. door opzegging door de vereniging.

Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.

 1. door ontzetting, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Van dit besluit staat beroep open op de algemene vergadering.
 2. door overlijden van het lid.

Geldmiddelen

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige bijdragen, subsidies en overige baten.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen.
 2. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd uit een of meer voordrachten.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht getekend door vijf of meer leden moet uiterlijk veertien dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

Indien er voor een vacature meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 1. De voorzitter wordt afzonderlijk door de algemene vergadering uit het bestuur gekozen.

Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar.

Indien de functies van secretaris en penningmeester in een en dezelfde persoon verenigd zijn, kiest het bestuur uit zijn midden een vice-voorzitter.

 1. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 2. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 3. Jaarlijks treedt op de jaarvergadering een/derde van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het rooster moet zodanig zijn opgemaakt dat de voorzitter, secretaris en penningmeester ieder periodiek in een ander jaar aftreden.

Alle aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Het tussentijds in een vacature benoemd lid neemt, wat het rooster van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.

Algemene vergadering (algemeen)

Artikel 11

 1. Jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.
 2. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. de notulen van de vorige algemene vergadering (jaarvergadering);
 4. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid;
 5. het financieel verslag, begroting voor het nieuwe jaar;
 6. verslag van de kascommissie;
 7. verkiezing bestuursleden;
 8. voorstellen van bestuur en leden voor het nieuwe jaar.
 9. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie (kascommissie) van drie leden tot onderzoek van de rekening en de verantwoording. Deze leden mogen geen deel van het bestuur uitmaken.

Van deze commissie komen ten hoogste twee leden voor herbenoeming in aanmerking , met dien verstande dat geen der leden meer dan drie achtereenvolgende jaren zitting kan nemen. De commissie brengt op de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

 1. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 2. Goedkeuring door de algemene vergadering van haar jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.

Toegang en stemrecht

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, ereleden, de begunstigers alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
 2. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

Bijeenroeping

Artikel 13

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

 1. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 14

 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een ander bestuurslid – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Besluitvorming

Artikel 15

 1. Alle besluiten in de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco, ondertekende en van niet terzake doende mededelingen of tekens voorziene stemmen.
 2. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 3. Bij staking van stemmen over een voorstel anders dan de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de personen, die het grootste aantal stemmen op zich verenigden en is hij gekozen op wie bij de tweede stemming de meerderheid der stemmen is uitgebracht. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Statutenwijziging

Artikel 16

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 2. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 1. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 2. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Thorn ten dage in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.